top of page

​Zasady korzystania z usług poradni

Jak umówić dziecko do specjalisty?

1. Aby uruchomić procedurę przyjęcia dziecka do poradni konieczne jest pisemne złożenie odpowiedniego wniosku w tradycyjnej formie papierowej osobiście wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

W zależności od zgłaszanych przez państwa problemów funkcjonują różne typy wniosków. Do każdego wniosku prosimy dołączyć opinię od nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka. W przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania bardzo ważne jest kompletne składanie dokumentów w postaci:

  • Wniosek

  • Opinia od nauczyciela o funkcjonowaniu dziecka.

  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

  • Przykładowe prace ucznia budzące wątpliwości nauczyciela – dyktando, wypracowanie, notatka, w przypadku ryzyka dysleksji dowody pracy ucznia świadczące o zaangażowaniu w pokonywanie problemu  (uczeń przychodzi na badania z uzupełnionymi zeszytami, ćwiczeniami z lat poprzednich).

​​​​​​

2. Na badanie lub rozmowę ze specjalistą rodzic lub prawny opiekun zgłasza się z dzieckiem​ w terminie ustalonym i  potwierdzonym przez poradnię (telefonicznie).
3. W przypadku badań diagnostycznych za zgodą rodzica poradnia przekazuje opinię psychologiczno – pedagogiczną szkole, placówce.
 
Wszelkie badania i porady w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi są bezpłatne i dobrowolne.
Wnioski i kwestionariusze dla rodziców i nauczycieli dostępne są w sekretariacie poradni oraz w zakładce - do pobrania.

 

bottom of page