top of page

  W poradni funkcjonują zespoły orzekające wydające:
 • ​​orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej    oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej,
 
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim,
 
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Rejon działania
 
​Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla uczniów mających siedzibę na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem:
 • w przypadku  uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa lub miejsce zamieszkania,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydają zespoły działające     w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, 
 • opinie wydają zespoły działające w poradniach ze względu na miejsce zamieszkania dziecka z zastrzeżeniem – orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły działające       w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.
                           ​Na czyj wniosek wydaje się orzeczenia oraz opinie?
 
​Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka   lub w przypadku ucznia pełnoletniego - na jego wniosek.

 
 Warto wiedzieć
 
​W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego   i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia              o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.
 
W przypadku złożenia wniosku do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 
Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, dyrektor zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem zwrotu oraz z informacją o możliwym sposobie sprawy.
 
W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza             do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.
 
Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi wystarczającej dokumentacji, zgodnej z wymogami       niżej cytowanego rozporządzenia albo do wydania orzeczenia lub opinii będzie niezbędna         inna dokumentacja wskazana przez przewodniczącego, wnioskodawca zostaje wezwany               do uzupełnienia brakującej we wniosku dokumentacji w określonym terminie.
 
Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczęszcza dziecko wnioskodawcy   lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę. Dotyczy to rozpoznania problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia.
 
Orzeczenie albo opinię otrzymuje uprawniony wnioskodawca. Wnioskodawca może wystąpić również o kopię tych dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 
Na jaki okres czasu wydaje się orzeczenia?
 
​Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych wydaje się       na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych                         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w danej szkole.
 
Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie               o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni.
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia w szkole prowadzącej kształcenie         w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dn​i. 
 
 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku
 
​W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół odpowiednio wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych​. 
 
​​Kiedy zespół może wydać nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
 
​Zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
 
 • ​zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń,
 • potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie. 
Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie
 
​Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Kto zapewnia dziecku kształcenie zalecane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego?
 
​Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 71 b ust. 5 i 5a niżej cytowanej ustawy, zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną                 w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych organizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach niżej cytowanych.
 
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której zorganizowane są oddziały przedszkolne, organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.
 
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektor szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizuje indywidualne nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

 
Podstawa prawna:
​Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 173. poz. 1072).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r. Nr 14. poz. 76).

 


 

 

 
 

             Orzecznictwo

bottom of page