top of page

 

                                          Poradnia wydaje opinie dotyczące, min:

  • gotowości szkolnej dziecka,

  • odroczenia obowiązku szkolnego,

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania                           do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,

  • dostosowania warunków i formy sprawdzianu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,

  • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

  • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

  • do komisji orzekania o niepełnosprawności,

  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej.

bottom of page