top of page
O nas

 

Placówka powstała 1 września 1968 r. jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Gołdapi. Od roku 1993 nosi nazwę Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi. W ciągu 49 lat istnienia placówka wielokrotnie zmieniała lokalizację. Obecnie mieści się w budynku przy         ul. Wolności 11 w Gołdapi.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi to publiczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe                 w Gołdapi,  a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty.​​

Poradnia obejmuje bezpłatną opieką psychologiczną, pedagogiczną                   i logopedyczną dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gołdapskiego.

​​

Oferowana przez nas pomoc obejmuje badania diagnostyczne, poradnictwo, oddziaływania psychoedukacyjne i terapeutyczne grupowe i indywidualne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

​​​

​Po badaniach diagnostycznych poradnia wydaje opinię psychologiczno - pedagogiczną zawierającą diagnozę oraz zalecenia dotyczące postępowania    

z dzieckiem w domu, przedszkolu lub szkole.​

W poradni działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie:

- kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                    oraz niedostosowanej społecznie,  

-  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, -  indywidualnego nauczania,

-  zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

-  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

 

 

bottom of page