Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pppgoldap.wixsite.com/info

Data publikacji strony internetowej: 14.09.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.03.2021

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Kołdys e-mail: m.koldys@ppp.powiatgoldap.pl lub skontaktować się z sekretariatem poradni: poradnia@ppp.powiatgoldap.pl;

telefon: 87 615 16 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA: w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kołdys (m.koldys@ppp.powiatgoldap.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 615 16 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Wolności 11. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Wszystkie pomieszczenia poradni znajdują się na parterze budynku.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu jest pracownik sekretariatu.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Poradnia posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych – od wejścia korytarzem prosto i po lewej stronie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pracownika.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Bezpośrednio przed budyniem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się ok. 50 metrów dalej, przed siedzibą PSSE w Gołdapi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.